1. Haberler
 2. Bayilik & Franchise
 3. Tüp Bayisi Açmak İçin Gereken Belgeler ve Alınacak İzinler Nelerdir?

Tüp Bayisi Açmak İçin Gereken Belgeler ve Alınacak İzinler Nelerdir?

Tüp Bayiliği
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Tüp Bayisi Açmak veya Tüp Bayiliği Almak için bazı evraklara sahip olmanız ve 2. Sınıf LPG Perakende Satış Yeri olabilmek için gerekli izinleri almanız gerekmektedir.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirip ilgili evrakları tamamlayan firmalara Tüp Bayisi olabilmek için 2. Sınıf LPG Perakende Satış Yeri ünvanı verilmektedir.

Türkiye’de Tüp Bayisi Açmak İsteyenler için atılması gereken adımlar ve Tüp Bayiliği Alabilmek içim sağlanması gereken şartları bir araya getirmeye çalıştık.

2. Sınıf LPG Perakende Satış Yeri olarak geçen Tüp Bayisi Açmak için gerekli olan Bilgi ve Belgeler aşağıdaki gibidir.

Tüp Bayiliği Almak İsteyenler için belirlenen şartlar ve diğer detaylar aşağıdaki gibidir.

 

Tüp Bayisi Açmak
Tüp Bayisi Açmak

 

Tüp Bayisi Açmak İçin Gerekli Evraklar ve İşlemler

Bayi; Tek bir dağıtım şirketi ile sözleşmesi bulunan ve sadece sözleşmeli olduğu bu dağıtım şirketinin kendi dolum tesisinde doldurduğu veya karşılıklı mutabakat ile diğer bir dağıtım şirketinin dolum tesisinde doldurttuğu TS. 55 ve TS. 5306 standartlarına uygun LPG tüplerini işyerinde bulunduran özel veya tüzel kişidir.

Perakende Satış Yerleri; Tek katlı ahşap olmayan müstakil binalar olmalı , itfaiye ve cankurtaran araçlarının kolaylıkla girip çıkacağı cadde ve sokak üzerinde olmalıdır.

 • Tesisisin bulunduğu yeri ve imar durumunu gösteren vaziyet planı , üzerinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli tesisin yerleşim planı. (Yola ve en yakın meskun mahale olan mesafesi , Sağlık Koruma Bandı imar vaziyet planına işlenecektir).
 • İmar müdürlüğünden onaylı , yapı kullanma izin belgesi. (Mesken Ruhsatı)
 • Tesis içi yerleşim planı , 1/100 veya 1/1000 ölçekli (mimar veya mühendis onaylı)
 • Yangın ve patlamalar yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair belge (İtfaiye müdürlüğünden) ve satış yerinde en az iki adet TS 862 ye uygun 12 kg lık karbondioksitli veya kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü bulunacaktır. Ayrıca LPG taşıma aracında en az bir adet yangın söndürücü bulunacaktır.
 • Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun nereden sağlandığı ile suyun bakteriyolojik kimyasal analiz raporu. 
 • Kanalizasyon bulunmayan yerlerde işletmenin kullandığı fosseptiğin , fosseptik detay projesi. Kanalizasyona bağlı ise kanalizasyona bağlı olduğuna dair yazı.
 • Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporu.
 • İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün görüşü.
 • Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası.
 • Bayilik sözleşmesi ve garanti belgesi.
 • İşyeri tapu belgesi , kira ise kira kontratı. (Noter onaylı).
 • Vergi levhası.
 • Esnaf sicil veya ticaret odası kaydı. (Şirketler için sicil gazetesi fotokopisi ve imza sirküleri).
 • Sosyal güvenlik kapsamı (Bağ-Kur, Emekli Sandığı, S.S.K)
 • T.S.E hizmet yeterlilik belgesi (Türk standartları enstitüsü).
 • Tesiste çalışanlar için eğitim sertifikası.
 • İşletme belgesi (Çalışma Bölge Müdürlüğünden)
 • Nüfus cüzdanı ve ikametgah ilmuhaberi.
 • İki adet resim (Şirketler hariç)
 • Bir adet yapraklı klasör dosya.

 

Tüp Bayiliği
Tüp Bayiliği

Belediyeden Tüp Satış Noktası – İşyeri Açma Belgesi Alma Şartları

Belediyelerin kendi içerisinde farklı şartları olsa da genel olarak Tüp Satış Noktası açabilmek için İl ve İlçe Belediyeleri tarafından İşyeri Açma Belgesi için istenen belgeleri bir liste halinde sunmak istiyoruz.

Tüp Satış irtibat Bürosu olarak da geçen Tüp Bayiliği için istenen belgeler değişkenlik göstermekle beraber aşağıdaki gibidir.

 • 2 adet fotoğraf (şirket işletmesi ise gerekli değildir)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olunduğuna dair herhangi bir belge
 • İşletici Kimlik Bildirme Belgesi (fotokopi)
 • İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi (fotokopi) (şahıs işletmesi ise gerekli değildir)
 • Bayilik Yetki Belgesi (fotokopi)
 • Vergi Levhası (fotokopi)
 • Oda Faaliyet Belgesi ve Oda Sicil Tasdiknamesi (fotokopi)
 • Tapu ve Yapı Kullanma İzin Belgesi (fotokopi)
 • Kira Sözleşmesi (tapuda adı geçen mülk sahibi/sahipleri ile yapılmalıdır) (aslı ya da noter tasdikli sureti) (işyeri kiralık ise)
 • İşyeri Krokisi (yetkili bir kişiye çizdirilmelidir, üzerinde uzunluk ölçüleri, m² toplamı, çizen kişinin kaşesi ve imzası bulunmalıdır)
 • İtfaiye Uygunluk Raporu
 • ASAT İşyeri Açma Ruhsatı Görüş Belgesi (işyerinde tuvalet var ise)
 • Güvenlik Kameraları ve Kayıt Sistemi bulunmalıdır (700 TVL IR LED dış mekan kamerası ya da 1080 HP HD dış mekan kamerası)

 

Tüp Bayiliği Veren Firmalar

Tüp Bayiliği almak için gerekli şartları taşıyan firmalar Tüp Bayiliği Veren Firmalar ile iletişime geçerek Bayilik Başvurusu yapabilirler.

Ülkemizde Su Bayiliği almak daha az maliyetler ve daha az evrak işi ile uğraşmak anlamına gelirken Tüp Bayiliği almak sektörün tehlikeleri sebebiyle daha fazla evrak işi, daha fazla bürokrasi ve daha fazla maliyet anlamına gelmektedir.

Bayilik Veren Firmalar ile alakalı daha fazla bilgiye sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Direkt listeye erişmek için TIKLAYINIZ

 

 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

        Kanun No. 5307                                                                    Kabul Tarihi : 2.3.2005

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan sıvılaştırılmış petrol gazlarının güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerekli düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin yapılmasını sağlamaktır.

             Bu Kanun; sıvılaştırılmış petrol gazlarının yurt içi ve yurt dışından temini, dağıtımı, taşınması, depolanması ve ticareti ile bu faaliyetlere ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsar.

             Tanımlar

             MADDE 2. — Bu Kanunun uygulanmasında;

 1. a) Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,
 2. b) Kurum : Enerji  Piyasası Düzenleme Kurumunu,
 3. c) Kurul : Enerji  Piyasası Düzenleme Kurulunu,

             ç) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımını,

 1. d) İhtisas gümrüğü: Yurt dışından ithal edilen LPG’nin, teknik düzenlemelere  uygunluğunu denetleyebilecek ve miktar ölçümlerini yapabilecek laboratuvara  ve donanıma sahip LPG konusunda uzmanlaşmış gümrük birimini,
 2. e) Taşıma: LPG’nin teknik düzenlemelere uygun taşıma araçları ve boru hatları  ile yapılan tüm nakil faaliyetlerini,
 3. f) Taşıyıcı: Taşıma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişileri,
 4. g) Kullanım: LPG’nin sadece kişisel veya işletme ihtiyaçları için tüketimini,

             ğ) Kullanıcı: LPG kullanan gerçek ve tüzel kişileri,

 1. h) Lisans : Bu Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilere (tüplü LPG bayileri hariç) piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kurul tarafından izin verildiğini gösterir belgeyi,

             ı) Depolama: LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip  bulundukları ve LPG’nin teknik düzenlemelere  uygun olarak depolanmasını sağlayan tesisler ile buralarda yürütülen iş ve işlemleri,

 1. i) Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi halinde depolama, dolum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini,
 2. j) Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG’nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve teknik düzenlemelere  göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi,
 3. k) Tüplü LPG faaliyeti: Sıvılaştırılmış  petrol gazının dolum tesislerinde tüplere doldurularak mutfak, sanayi ve ticari tüpleri vasıtasıyla  piyasaya arz işlemini,
 4. l) Tüplü LPG bayii: Sadece sözleşmeli olduğu dağıtıcının tescilli markası ve amblemini  taşıyan teknik düzenlemelere  uygun LPG tüplerini işyerinde bulunduran ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
 5. m) Dağıtım: LPG’ nin, tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere; dökme olarak kullanıcılara satış ve ikmal  faaliyetlerinin bütününü,
 6. n) Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak, LPG dağıtıcıları tarafından gerçek ve tüzel kişilere LPG’ nin kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini,
 7. o) Fizibilite: Kuruma verilmesi gerekli olmayan fakat bayilik sözleşmesi ekinde (tüplü LPG bayiliği hariç) yer alan ve yapılacak yatırımların analizini içeren raporu,

             ö) Otogaz istasyonu: Dağıtıcı  veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, dağıtıcının  tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan  ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak hizmet veren tesisleri,

 1.  p) Otogaz LPG faaliyeti : Yakıt olarak kullanılmak üzere akaryakıt ve otogaz istasyonlarında araçlara LPG ikmali işlemini,
 2. r)  Otogaz bayii: Otogaz istasyonu işleten gerçek veya tüzel kişiyi,
 3. s) Dökme LPG: LPG dağıtıcıları tarafından kullanıcıların tüplü ve otogaz LPG hariç, tüketim mahallindeki tanklarına teknik düzenlemelere uygun özel nakliye araçlarıyla LPG ikmalini,

             ş)  Dökme LPG kullanıcısı: Dökme LPG’yi  kullanan  gerçek  veya  tüzel  kişiyi,

 1. t) Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan  bir fiil veya ihmali,
 2. u) Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG’nin kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç dışı kullanımına sebebiyet veren  bir eylem veya ihmali,

             ü) Kilometre tahdidi: Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek asgarî mesafeyi,

 1. v) Piyasa faaliyeti: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,
 2. y) Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve diğer mevzuatla getirilen düzenlemeleri,

             İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansların Tâbi Olacağı Usûl ve Esaslar, Lisans Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri

             Lisansların tabi olacağı usûl ve esaslar

             MADDE 3. — LPG’nin dağıtımı, taşınması ve otogaz bayilik faaliyetlerinin yapılması (tüplü LPG bayiliği hariç), depolanması, LPG tüpünün imalâtı, dolumu, muayenesi, tamiri ve bakımı ile bu amaçla tesis kurulması ve işletilmesi için lisans alınması zorunludur.

             Piyasa faaliyetinde bulunacak olan gerçek veya tüzel kişiler, LPG tesislerinin kuruluşunda ve işletilmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi mevzuatları gereği; imar, toplum, çevre, iş sağlığı, güvenlik, teknik düzenleme ve benzeri konularda bir sakınca bulunmadığını gösteren, tesisin kuruluşuna ve işletilmesine yönelik gerekli ruhsat, izin ve belgelerin tamamlanmasını müteakip Kuruma lisans başvurusunda bulunurlar. Lisans vermede, faaliyetin icrası için gereken fizikî varlıkların temini açısından taahhüt üzerinden işlem yapılamaz.

             Lisans taleplerine ilişkin değerlendirmeler bu madde hükümleri çerçevesinde tamamlanarak en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye tebliğ edilir. Reddedilen taleplerin gerekçesi bildirilir.

             Bu Kanuna göre; lisansların verilmesi, güncelleştirilmesi, geçici olarak durdurulması veya iptaline ilişkin işlemler Kurumca yapılır. Lisansların verilmesinde pazara giriş açısından teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliği dikkate alınır.

             Lisans kapsamındaki faaliyetlerde bulunacak özel hukuk tüzel kişileri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbidir.

             Lisanslar, yukarıda sayılan faaliyet başlıklarına göre düzenlenir. Ayrıca lisanslarda, Kurumca belirlenen diğer alt başlıklar da yer alır.

             Lisans, üzerinde kayıtlı faaliyeti yapmak üzere hak sahibi kılınan gerçek veya tüzel kişi adına verilir. Lisans belgesinde, faaliyet niteliğinin yanı sıra faaliyetin gerektirdiği tesisin türü ve coğrafi konumu, teknoloji ve miktarlar ile ilgili bilgiler de yer alır.

             Kurum, bu Kanunda tanınan yetkiler dahilinde aşağıda belirtilen konularda düzenlemeler yapmaya yetkilidir:

 1. a) Lisans gerektiren faaliyet ve/veya işlemlerin kapsamları.
 2. b) Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler.
 3. c) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin kısıtlanması.

             ç) Faaliyetin yürütülmesine ilişkin olarak özel şartlar belirlenmesi.

             Lisansta yer alan hususlarda değişiklik yapılmasını gerektirecek faaliyetler, Kurumca onaylanıp lisansa işlenmedikçe yapılamaz.

             Lisanslar ile ilgili olarak;

 1. a) Başvuru, değerlendirme, lisans verme, lisans süresi, tadili, bedeli ile sona ermesi ve süre uzatma işlemlerine,
 2. b) Sınıflandırılması uygun görülen lisansların, sınıflandırılmasına ait esaslar ve sınıflara göre asgarî büyüklüklerine,
 3. c) Değişiklik ile sınıflandırmaya tâbi lisanslarda sınıf değiştirme işlemlerine,

             ç) Aranacak asgarî nitelikler ve ilgililerin tasarrufunda olması gereken asgarî varlıklarına,

 1. d) Tutulması zorunlu olan kayıtlar ve kayıt yöntemleri ile bildirim yükümlülüklerine,
 2. e) Faaliyet alt başlıkları ve bunların tanımlarına,
 3. f) Kamunun can ve mal güvenliği ile kullanıcı haklarına ilişkin hususlara,
 4. g) Lisansta yer alacak hususlara,

             ğ) Lisans kapsamında olsun veya olmasın piyasa ile ilgili faaliyetlerin yönlendirilmesi, gözetimi ve denetimine,

             Ait usûl ve esaslar ile dağıtıcı olma şartları Kurumca çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

             Lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri

             MADDE 4. — Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir.

             Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır.

             Piyasa faaliyetinde bulunanlar,  kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak ve istenmeyen durumları en kısa sürede gidermek zorundadır.

             Bu Kanuna göre faaliyette bulunanlar;

 1. a) Ticarî ve teknik mevzuata uygun davranmak,
 2. b) Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri almak,
 3. c) Kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri haberdar etmek,  tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri Kuruma bildirmek,

             ç) Zorunlu sigorta yükümlülüğü kapsamında bulunan tesis ve/veya faaliyetlere zorunlu sigorta ile birlikte malî mesuliyet sigortası yaptırmak,

 1. d) Faaliyetleri esnasında  üçüncü kişilere veya çevreye verilecek zarar veya ziyanları tazmin etmek,
 2. e) 12 nci maddenin birinci fıkrasına göre Kurumca belirlenen usûl ve esaslara uygun bildirimleri yapmak,
 3. f) 5 inci maddedeki hükümleri yerine getirmek ve Kurumca istendiğinde 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre gerekli bilgi, belge ve numuneleri vermek, tutanakları imzalamak ve görevlilerin tesislerde inceleme yapmasına müsaade etmek,
 4. g) Esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri yürürlüğe koymadan önce Kuruma bildirmek,

             ğ) Piyasa faaliyetlerinde, teknik düzenlemelere  uygun LPG sağlamak,

 1. h) Dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür bulundurmak,

             ı) Aslî faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel çalıştırmak,

 1. i) Eşit durumdaki alıcılara (kategorilere),  eşit hak ve  yükümlülük tanımak, farklı şartlar uygulamamak,

             İle yükümlüdür.

             Yurt dışından LPG temin edeceklerin rafinerici veya dağıtıcı lisansına sahip olması gereklidir. Dağıtıcılar LPG’yi rafinerilerden veya ithalat yoluyla yurt dışından temin ederler. LPG ithalatı, Kurumun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygunluğu ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda belirlendikten sonra ihtisas gümrüklerinden yapılır. Lisans sahibi olmayanlar LPG ticareti yapamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisans Türleri ve Faaliyetlerin Düzenlenmesi

             Üretim ve dağıtım

             MADDE 5. — Rafineriler, 4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında alacakları rafinerici lisansı çerçevesinde LPG üretimi yaparlar. Ancak dağıtıcı lisansı sahipleri LPG dağıtım hakkına sahip  olur.

             Dağıtıcı lisansı sahipleri, kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları bayilerinin istasyonlarına otogaz LPG dağıtımı, kullanıcılara dökme LPG satış ve ikmali, tüplü LPG dağıtım ve pazarlaması, taşıma, dolum ve depolama faaliyetlerinde bulunabilirler. Dağıtıcılar, otogaz faaliyetine başlayabilmek için  öncelikle bu Kanun ile istenen kriterleri sağlayarak tüplü LPG faaliyetini başlatmak ve en az bir dolum tesisini işletmeye almak zorundadır. Dağıtıcılar,  başka LPG dağıtıcılarının bayilerine dağıtım yapamazlar.

             Akaryakıt dağıtıcı lisansı sahipleri, bu Kanuna göre alacakları lisans kapsamında, LPG piyasa faaliyetlerinde bulunabilirler. Aynı şekilde LPG dağıtıcı lisansı sahipleri, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre alacakları lisanslar kapsamında, petrol piyasası faaliyetlerinde bulunabilirler.

             Dağıtıcıların, teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve  LPG tüplerine  sahip olması zorunludur. Dağıtıcılar, ikmal ettikleri günlük ortalama  LPG miktarının en az yirmi katını depolarında bulundurmak zorundadır. Tüplü LPG’nin kullanıcılara teslimi, dağıtıcılar ve bunların tüplü LPG bayileri vasıtasıyla yapılır.

             Dağıtıcılar,  yıllık pazarlama projeksiyonları yapmak ve ayrıntıları ile birlikte her yıl şubat ayı içinde  Kuruma vermekle yükümlüdür. Dağıtıcılar her yıl, üçer aylık dönemlerde projeksiyonlarının gerçekleşme değerlemesini yaparak ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında  Kuruma verir ve projeksiyonlarında oluşan yüzde ondan fazla artış ve eksilişleri açıklarlar.

             Dağıtıcılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (n) ve (o) bentlerinde  belirtilen şekilde sözleşme ile  bayilikler oluşturur. Bayilik süresi bitiminden üç ay öncesinde bayiliğin devamı için sözleşme yenilenmez ise sürenin bitimine  kadar dağıtıcı,  bayinin ikmal ihtiyacını karşılar. Süre bitiminde bayi, sözleşme yaptığı yeni  dağıtıcının  ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde faaliyetine devam eder ve en geç bir ay içinde eski dağıtım şirketi ile ilgili tüm belirtileri kaldırır. Tüplü LPG bayileri  dağıtıcı işaretlerini sözleşme bitiminde kaldırır.

             Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi pazarın yüzde kırkbeşini geçemez. Dağıtıcı, otogaz LPG faaliyetinde bulunuyorsa kendi işlettiği  istasyonlara sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı  uygulama  yapamaz. Dağıtıcı, bir adet LPG dolum ve depolama tesisine sahip ise sadece tesislerinin bulunduğu il ile komşu illerde otogaz dağıtım faaliyeti yapabilir.

             Dağıtıcılar, tescilli markası altında yapılan faaliyetlere  ilişkin kalite kontrol ve kalite temin faaliyetlerinin etkin biçimde yönetimini sağlamak, bayilerini ve bayilik iptallerini gerekçeleriyle birlikte Kuruma bildirmekle yükümlüdür. LPG dağıtımı için kurulacak tesis ve ekipmanlar ile taşıma araçlarına ilişkin teknik özellikler, piyasa faaliyeti ile ilgili servis hizmetleri ve güvenlik, LPG satış yeri, çevre ve benzeri kriterler Kurum tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

 1. a) Dağıtıcılar otogaz LPG faaliyeti yaparken;

             1) Bayilik sözleşmesi yaptıkları kendi tescilli markası ve  amblemini taşıyan otogaz istasyonlarına LPG ikmali yapmak,

             2) İlgili kamu  kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almamış olan istasyonlara LPG ikmali yapmamak,

             3) Otogaz istasyonlarına tüplü ve dökme LPG ikmali yapmamak,

             4) Otogaz istasyonlarına LPG  ikmalini,  mülkiyeti veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını ve  amblemini taşıyan teknik düzenlemelere  uygun araçlar ile yapmak,

             5) Otogaz istasyonlarını gözlemlemek  ve otogaz istasyonlarının teknik düzenlemelere ve bakımlarına ilişkin bilgileri içeren sonuç raporlarını yıllık bazda Kuruma bildirmek,

             İle yükümlüdür.

 1. b) Dağıtıcılar dökme LPG faaliyeti yaparken;

             1) Sadece sözleşme yaptıkları kullanıcılara dökme LPG ikmali yapmak,

             2) LPG ikmali yaptıkları sözleşmeli kullanıcıların, dağıtıcı veya kullanıcı tarafından kurulmuş, dökme LPG tesis ve tesisatlarının ilgili teknik düzenlemelere  uygunluğunu tespit etmek, periyodik kontrolleri yapmak, teknik düzenlemelere  uygun olmayan tesislere LPG ikmali yapmamak,

             3) LPG ikmalini, mülkiyetinde veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını  ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapmak,

              4) Kullanıcılara teslim ettikleri dökme LPG’nin, farklı amaçlarla kullanılması halinde Kuruma bildirmek ve ikmal yapmayı durdurmak,

             5) Kullanıcının dökme LPG tesislerini yürürlükteki teknik düzenlemelere  uygun olarak kurmak, bu işlem esnasında uzman personel kullanmak ve bu esnada oluşan  zarar ve ziyanı tazmin etmek,

             6) Kullanıcıları,  dökme LPG kullanımı ve  tesisin işletilmesi konusunda bilgilendirmek,

             7) Kullanıcıların arıza, kontrol ve bakım taleplerini zamanında yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak,

             İle yükümlüdür.

 1. c) Dağıtıcılar tüplü LPG faaliyeti yaparken;

             1) Gerekli ruhsatları haiz teknik düzenlemelere uygun tesisler kurmak ve işletme faaliyetlerinde bulunmak, tesisleri ve yürütülen faaliyetleri ile ilgili olarak bir risk değerlendirmesi yaparak gerçekleşmesi halinde işyerinin tamamını ve çevreyi olumsuz etkileyebilecek durumları tespit ederek yapılacak eylemleri, uyulacak kuralları  ve alınması gerekli tedbirleri belirleyen bir acil müdahale plânı hazırlamak ve bu plânı bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine  bildirmek,

             2) Dolum tesislerinde sadece kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin dolumunu yapmak,  dolum anlaşması olan firmaların tüplerini anlaşma şartları  uyarınca doldurmak,

             3) Bayilerinin tüplü LPG ihtiyaçlarını zamanında ve aksatmadan karşılamak için gerekli her türlü tedbiri almak,

             4) Tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin teknik düzenlemelerde belirtilen periyodik  muayenelerini yapabilecek üniteleri kurmak, periyodik muayeneler dışında kalan tamir, ısıl işlem, kumlama, temizleme ve metal kaplama gibi diğer ana işlemleri yapabilecek üniteleri kurmak ya da bu işlemleri yapabilecek yeterlilikteki yerlerle sözleşme yapmak,

             5) LPG tüplerinin dolum öncesi, dolum sırası ve dolum sonrası kontrol işlemlerini yapmak,

             6) Teknik düzenlemelere  uygun olmayan, periyodik muayenesi yapılmayan, paslı, şişkin, ezik, kesik, boyasız, çatlak, yangın hasarlı ve benzeri tüplere dolum yapmamak, dolum için getirilen tüpleri dolum yapmadan önce teknik düzenlemelere göre kontrolden geçirmek, tamir ve bakım işlemlerini yapmak veya yaptırmak mümkün değilse imha etmek,

             7) Bayileri eğitmek ve tüketicileri bilgilendirmek,

             İle yükümlüdür.

             Dağıtıcılar birbirleri arasında toptan LPG ticareti yapabilirler.

             Taşıma, depolama, dolum, tüp imalatı, tüp muayene, tamir ve bakımı

             MADDE 6. — Dökme LPG ve otogaz LPG taşıma ile depolama ve dolum faaliyetlerinin yapılması için verilecek lisanslara uygulanacak değerleme kriterleri ve lisansın verilmesini gerektirecek teknik ve malî şartlar Kurumca belirlenir.

             LPG’nin piyasaya arzı işleminde kullanılacak tüplerin imalatını gerçekleştirecek olanlar, gerekli teknik düzenlemelere  uygun üretim yapabildiklerini gösterir tesislerinin teknik özellikleri ile birlikte Kuruma başvurarak lisans almak ve diğer mevzuatta belirtilen teknik özelliklere uygun üretim yapmakla yükümlüdür.

             Muayene, tamir ve bakım işlemlerini yapacak olanlar bu işlemleri yapabilmek için Kurumdan  lisans almak  zorundadır.

             Otogaz bayileri

             MADDE 7. — Otogaz bayileri, dağıtıcılar ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.

             Otogaz bayileri;

             1) Tek bir dağıtıcı ile sözleşme yapmak ve istasyonunda sadece sözleşmeli olduğu dağıtım şirketince ikmal edilen LPG’ yi satmak,

             2) Otogaz istasyonları için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almak,

             3) Otogaz istasyonlarında LPG ile çalışan araçlara otogaz LPG ikmali yapmak,

             4) Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmamak,

             5) Anlaşma yaptıkları dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere koymak,

             6) İstasyonlarında sorumlu müdür çalıştırmak,

             İle yükümlüdür.

             Otogaz istasyonları ve depolama tanklarının, dispenserlerinin, pompa ve aksamlarının, idarî binalarının; metro hatlarına, okullara, camilere, hastanelere, çocuk parklarına ve kamu kullanımının yoğun olduğu tesislere, doğal gaz reglaj, depolama tankları ve baz istasyonları gibi yanıcı parlayıcı özellik arz eden depo ve tesislere, akaryakıt dispenserlerine olan mesafelerinin teknik düzenlemelere uygun olması, kendi mülkiyeti veya kullanma hakkına sahip olduğu alan içinde sağlanması zorunludur.

             Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında bulunan otogaz istasyonlarının depolama tankları teknik düzenlemelere uygun olarak yerleştirilir.

             Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market gibi tesislerin dışında lokanta, ticari ve sosyal amaçlı tesisler kurulması, kamu can ve mal güvenliği açısından konulmuş kriterleri ihlâl edemez.

             Dağıtıcılar ve bayiler kurdukları otogaz istasyonlarını lisans alarak işletmeye başlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tüplü LPG Bayilerinin, Dökme LPG Kullanıcıları ve  Tüplü

LPG Kullanıcılarının Uyması Gereken Usûl ve Esaslar

             Tüplü LPG bayileri

             MADDE 8. —   Tüplü LPG bayileri lisansa tâbi değildir. Boş olanlar da dahil olmak üzere LPG tüpleri; imalat fabrikaları, dağıtıcılar ve tüplü LPG bayileri dışında, şahsi ihtiyaç haricinde hiçbir kişi veya kurum tarafından bulundurulamaz, takas  ve  satışa konu edilemez.

             Tüplü LPG kullanıcıları, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan kullanma kurallarına ilişkin standartlar ile dağıtım şirketi ve bayisi tarafından kendisine bildirilen usûl ve esaslara uygun şekilde davranmakla yükümlüdür.

             Bayiler; depoları, işyerleri ve nakil araçlarında bayii oldukları  dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüpleri bulundurmak zorundadır; ayrıca bayii oldukları dağıtıcının çoğunluk hissesine sahip olduğu diğer dağıtıcıların tüplerini de sözleşme yapmak kaydıyla bulundurabilir ve satışını yapabilir.

             Tüplü LPG bayileri ;

             1) Tüplerini bayii oldukları dağıtıcılardan temin etmek, hiçbir şekilde LPG dolum işlemi yapmamak ve işyerlerinde, depolarında, nakil vasıtalarında LPG dolumu sağlayan araç bulundurmamak,

             2) İlgili kamu  kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almak,

             3) LPG tüp depolarının, nakil araçlarının ve perakende satış yerlerinin teknik düzenlemelere  uygun olmasını sağlamak,

             4) Bağlı bulundukları (dağıtıcının yazılı izni ile aynı dağıtıcıya bağlı diğer bayiler hariç) ve diğer dağıtıcıların bayilerine tüplü LPG satışı yapmamak,

             5) Meskûn mahallerdeki tüp satış yerlerini nakil, itfaiye ve cankurtaran araçlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalarda kurmak,

             6) İki kilogram üzeri tüp teslimini ve bağlantısını adreste yapmak,

             İle yükümlüdür.

             LPG birikmesine müsait bodrumlarda veya merdivenle çıkılan zemin üstü asma katlarda kaza veya yangın halinde rahatlıkla tahliye yapılmasına imkân verecek genişlikte çıkışı olmayan yerlerde tüp satış yerleri açılamaz.

             Dökme LPG kullanıcıları

             MADDE 9. — Dökme LPG kullanıcıları sözleşme yaptıkları dağıtıcıdan dökme LPG ikmali yapmak ve ilgili mevzuata göre gerekli izinleri almak zorundadır.

             Dökme LPG kullanıcıları dağıtıcının bilgisi dışında dökme LPG sistemine başkalarının müdahale etmesine izin veremez. Kurum bu tesislerin işletilmesinde, geliştireceği ilke ve ölçütler doğrultusunda düzenlemeler yapabilir.

             Kullanıcılar tesis veya konutu için aldığı LPG’yi amacı dışında kullanamaz.

İKİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Fiyat Oluşumu, Eşgüdüm, Bilgilerin

Toplanması, Kayıt Düzeni, Denetim,

Tebligat, Sigorta, Sorumlu Müdür ve Eğitim

             Fiyat oluşumu

             MADDE 10. — LPG alım satımında fiyatlar, erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre oluşur.

             Rafineriler ve dağıtıcılar, lisansları kapsamında yaptıkları piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat oluşumunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirirler.

             Ancak, LPG piyasasında faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler oluşturması halinde, gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, her seferinde iki ayı aşmamak üzere, faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin alınmasına Kurum yetkilidir. Belirli bölgelere ve belirli amaçlara yönelik olarak fiyatlara müdahale edilmeksizin kullanıcıların desteklenmesinin usûl ve esasları ile miktarı Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

             Eşgüdüm

             MADDE 11. — Piyasayı doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren konularda yetkili kılınan diğer mercilerce yapılacak her türlü düzenleme çalışması öncesi (vergi, resim ve harçlara ilişkin düzenlemeler hariç) Kurumun haberdar edilmesi ve çalışmalara iştirakinin sağlanması esastır.

             LPG piyasası faaliyetleri ile ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılacak standart hazırlık çalışmalarında Kurum temsilcisi de bulunur. Piyasa faaliyetlerine ilişkin Türk standartları, Kurul onayı ile mecburi hale getirilebilir.

             Kurum;

 1. a) Lisanslı tesisler açısından tehlikeli eylem ve kötüniyetin oluşması halinde,
 2. b) Piyasada haksız rekabet yaratacak ve yanıltıcı nitelikte reklam ve ilânlar ile benzeri faaliyetlerin yapılması durumunda,
 3. c) Piyasada faaliyet gösteren malzeme ve cihaz ithalatçı, üretici ve satıcıları ile bunların yetkili servisleri hakkındaki düzenleme ve uygulamalarda,

             Görüş bildirmeye veya ilgili makamlardan talepte bulunmaya yetkilidir.

             Kurum, piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak açılmış veya açılacak kamu davalarına müdahil olabilir. Bu konularla ilgili olarak suç duyurusunda bulunabileceği gibi mevzuatın uygulanması açısından, adlî ve mülkî makamlardan yaptırım talebinde bulunabilir.

             Kurum, bu Kanunun etkin bir biçimde uygulanmasının sağlanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışmalar yürütür ve alınacak kararların uygulanmasında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından uzman eleman çalıştırabilir.

             Bilgilerin toplanması, kayıt düzeni, denetim ve tebligat

             MADDE 12. — Piyasanın işleyişine ilişkin bilgileri derlemek amacıyla bildirim yükümlülükleri Kurumca belirlenir. Kurum, lisans sahiplerinin, Vergi Usul Kanunu hükümleri saklı kalmak şartı ile düzenleyecekleri belge ve tutacakları kayıt düzenlerine ilişkin özel usûl ve esaslar belirleyebilir.

             Kurum, bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken gerekli gördüğü her türlü bilgiyi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.

             Görevlendirilen Kurum personeli, piyasa tarafları ve/veya tesisleri nezdinde, defterler de dahil olmak üzere her türlü evrak, belge ve emtianın incelenmesi, suret veya numune alınması, konuyla ilgili yazılı veya sözlü açıklama istenmesi, gerekli tutanakların düzenlenmesi, tesislerin ve işletiminin incelenmesi konularında yetkilidir. Görevlendirme yazısında amaç, kapsam, süre ve yetkinin çerçevesi yer alır.

             Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli ile veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla denetime tâbi tutar. Kurum, idarî ve teknolojik yöntemler ile denetim sistemini kurar. Valilikler, görevli elemanların başvurusu halinde denetim amaçlı alınacak numunelerin rafineri, dağıtıcı, kullanıcı ve bayilerden alınmasını ve emniyetini sağlamakla yükümlüdür. Numunelerde yapılacak testlerde alınan numunelerin laboratuvar analizi ile standarda uymadığı tespit edildiğinde, 16 ncı madde hükümleri uygulanır. Denetlemede, ön araştırmada ve soruşturmada takip edilecek usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

             Bilgilerin ilgililere ve kamuya açıklanmasına ilişkin ilke, usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Piyasa açısından ticarî gizlilik niteliği taşıyan bilgiler açıklanamaz. Lisans sahiplerinin lisans belgesi içeriği özet bilgileri Kurum tarafından ilân edilir. Kurumca bu Kanuna göre yapılacak her türlü tebligat hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır; ancak ilânen yapılacak tebligatlar Resmi Gazetede yayımlanır.

             Sigorta

             MADDE 13. — Lisans kapsamında yürütülen faaliyetler için sigorta yaptırılması zorunludur. Bakanlar Kurulu kararıyla sigorta kapsamından muaf tutulacak faaliyetler belirlenebilir. Sigorta kapsamına alınacak varlık çeşitlerinin belirlenmesi ile bunların tâbi olacağı sigorta kolları ve muafiyet tanınan hususlar, yönetmelikle düzenlenir.

             Sorumlu müdür

             MADDE 14. — LPG dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür bulundurulması zorunludur. LPG dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında bulundurulacak sorumlu müdürün yetki, sorumluluk ve nitelikleri Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

             Eğitim

             MADDE 15. — LPG piyasasında görev yapacak sorumlu müdürler, tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personel, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği)’a bağlı ilgili meslek odası tarafından eğitime tâbi tutulurlar. Eğitime ilişkin esas ve usûllerin yer alacağı yönetmelik TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği) ve ilgili kurum tarafından müştereken hazırlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

İdarî Para Cezaları, Yaptırımlar, Ön Araştırma, Soruşturma, Dava Hakkı ve Yönetmelik

             İdarî para cezaları

             MADDE 16. — Bu Kanuna göre idarî para cezalarının veya idarî yaptırımların uygulanması, bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu Kanuna göre verilen ceza ve tedbirler  diğer  kanunlar gereği yapılacak  işlemleri  engellemez.

             Bu Kanuna göre;

 1. a) Aşağıdaki haller ağır kusur sayılarak sorumluları hakkında beşyüzmilyar Türk Lirası idarî para cezası verilir:

             1) Lisans almaksızın lisansa tâbi faaliyetlerin yapılması.

             2) 4 üncü maddenin son fıkrasının ihlâli.

             3) 10 uncu madde gereği Kurum tarafından yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi veya engellenmeye teşebbüs edilmesi.

             4) 12  ve 13 üncü madde hükümlerinin ihlâli.

 1. b) Aşağıdaki haller birinci derece kusur sayılarak sorumluları hakkında ikiyüzmilyar Türk Lirası idarî para cezası verilir:

             1) 5, 6 ve 7 nci madde  hükümlerinin ihlâli.

             2) Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması.

             3) Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.

             4) Son fıkrası hariç 4 üncü madde hükümlerinin ihlâli.

 1. c)  9, 14 ve 15 inci madde hükümlerinin ihlâli ikinci derece kusur sayılarak sorumlular hakkında ellimilyar Türk Lirası idarî para cezası uygulanır.

             ç) 8 inci maddenin dördüncü  fıkrasının (6) numaralı  bendinin ihlâli halinde bayilere yüzmilyon Türk Lirası idarî para cezası verilir.

             Ancak tüpün sisteme bağlantısının kullanıcı tarafından yapıldığının kanıtlanması durumunda tüp bayii ve dağıtıcı şirketlere hukukî ve cezaî sorumluluk yüklenmez.

             Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak  bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca   birmilyar Türk Lirası idarî para cezası verilir.

             Cezalar tahsil edilinceye kadar mahkeme kararı ile ilgililerin varlıklarına tedbir  konulabilir. Tesisler, lisans alınıncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale getirilinceye kadar mühürlenir.

             Ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı halinde, cezalar iki kat olarak uygulanır.

             Kurulun ceza vermesinde zamanaşımı süresi, ihlâlin ve/veya olayın meydana geliş tarihinden itibaren beş yıldır. Bununla ilgili olarak Kurumun inceleme ve araştırma amacıyla yapacağı herhangi bir işlem, bu işlemin kişilerden birine tebliği anından itibaren zamanaşımını keser. Karar aleyhine yargı yoluna başvurulmuş olması da zamanaşımı süresini keser.

             Ay içinde tahsil edilen idarî para cezaları müteakip ayın yirminci işgünü sonuna kadar Hazineye irat kaydedilir.

             İdarî para cezalarında tüzel kişilerin sorumluluğu  6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 65 inci maddesine göre tayin olunur.

             İdarî para cezaları, tebliğ tarihini takip eden otuzgün içinde Kurul tarafından belirlenen hesaplara ödenir. Süresinde ödenmeyen cezalar, 21.7.1953 tarihli ve  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmek üzere Kurum tarafından cezaya muhatap olanların bağlı bulundukları vergi dairelerine bildirilir.

             İdarî para cezalarının miktarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda milyon kesirleri dikkate alınmaz.

             Yaptırımlar

             MADDE 17. — Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, bu Kanuna göre yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere, Kurumun yazılı talimatlarına veya lisanslarına kayıtlı hususların herhangi birine riayet edilmediği takdirde, Kurum tarafından ön araştırma veya soruşturma başlatılır. Ayrıca, ilgiliye onbeş gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağı ihbar edilir. Bu ihbara rağmen onbeşgünlük sürenin bitiminde aykırılıklar giderilmezse, Kurum piyasa faaliyetini otuzgünden az, yüzseksen günden çok olmamak üzere geçici olarak durdurur. Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötüniyetin veya herhangi bir zararın oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapılamaz. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara bağlanır.

             Kaçak veya menşei belli olmayan veya teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ile piyasa faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG mahkeme kararı ile müsadere edilir. Bu LPG’yi ikmal edenler zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

             Otogaz istasyonu kapsamında sürdürülen bayilik faaliyetlerinin, bu Kanuna veya bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelere aykırılığının Kurumca tespiti halinde, anılan istasyonda yapılan LPG ikmali Kurumca geçici veya süresiz olarak mühürleme suretiyle durdurulur. İptale veya mühürlemeye ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

             Lisans iptaline veya mühürlemeye rağmen, faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 274 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

             Bu Kanuna göre yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde lisans iptal olunur.

             Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu, kullanıcıların muhatap olduğu lisans sahibi gerçek veya tüzel kişilerin lisanslarında ve sözleşmelerinde yer alır. Uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

             Ön araştırma, soruşturma ve dava hakkı

             MADDE 18. — Kurul, re’sen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üzerine doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verir.

             Ön araştırma ve soruşturmada takip edilecek usûl ve esaslar, Kurum tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

             Kurul kararlarına karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Danıştay, Kurul kararlarına karşı yapılan başvuruları acele işlerden sayar.

             Yönetmelik

             MADDE 19. — LPG piyasa faaliyetlerine ilişkin hususlar, bu Kanunun ilgili maddelerinde yer alan çerçeve ve yetkilendirme dahilinde Kurul tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle düzenlenir. Bu yönetmelikler Resmi Gazetede yayımlanır.

             Ayrıca Kurum, yetkilerini Kurul kararıyla özel nitelikli kararlar almak suretiyle de kullanabilir. Özel nitelikli kararlardan kamuoyunu ilgilendiren hususlar ile yapılacak düzenlemeleri açıklamak amacıyla çıkarılacak tebliğler, basın ve yayın araçlarıyla veya özel bültenler ile duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektrik Piyasası Kanununda Yapılan Değişiklikler

             MADDE 20. — 20.2.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa  5/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 5/C maddesi eklenmiştir.

             Kurulun sıvılaştırılmış petrol gazları  (LPG)  piyasası ile ilgili görevleri

             MADDE 5/C. – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu LPG piyasası ile ilgili olarak aşağıda belirtilen görevleri de yerine getirir:

 1. a) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerini uygulamak, piyasa faaliyetlerine ilişkin her türlü düzenlemeleri yapmak ve yürütülmesini sağlamak.
 2. b) LPG piyasası faaliyetlerine ilişkin plân, politika ve uygulamalarla ilgili Kurum görüş ve önerilerini belirlemek.
 3. c) LPG piyasası faaliyetleriyle ilgili denetleme, ön araştırma ve soruşturma işlemlerini yürütmek, yetkisi dahilindeki ceza ve yaptırımları uygulamak ve dava açmak da dahil olmak üzere her türlü adlî ve idarî makama başvuru kararlarını almak.
 4. d) Uluslararası organizasyon ve teşkilatların LPG piyasasına ilişkin uygulamalarını izlemek.
 5. e) LPG piyasasında lisans ve lisanslarla ilgili işlem bedellerini belirlemek.
 6. f) LPG piyasasında faaliyet gösteren kişilerin denetlenmiş malî tablolarını incelemek veya incelettirmek.
 7. g) LPG piyasasında faaliyet gösteren kişilerden istenecek olan hizmet güvenilirliği, hizmet dışı kalmalar ve diğer performans ölçütleriyle ilgili raporların kapsamını belirlemek ve düzenli olarak Kurula vermelerini sağlamak.
 8. h) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine, çıkarılan yönetmelik hükümlerine, Kurul tarafından onaylanan tarife ve yönetmeliklere, lisans hüküm ve şartlarına, teknik düzenlemelere ve Kurul kararlarına aykırı davranıldığı durumlarda idarî para cezası vermek, lisansları iptal etmek.

             MADDE 21. — 4628 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında geçen “elektrik ve doğal gaz” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile  petrol ve LPG” ibaresi,  “elektrik enerjisi ticareti ve doğal gaz ticareti” ibaresinden sonra gelmek üzere  “ile petrol ve LPG ticareti” ibaresi, dördüncü fıkrasında geçen “elektrik enerjisi ve doğal gaz” ibaresinden sonra gelmek üzere  “ile  petrol ve LPG” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 22. — 4628 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki (D) bendi ile bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 1. D) Kurumun LPG piyasası ile ilgili gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:
 2. a) Katılma payı.
 3. b) Lisans, onay, izin ve vize işlemleri üzerinden alınacak bedeller.
 4. c) Yayın ve sair gelirler.
 5. d) Ayrıntıları kamuoyuna duyurulmak kaydıyla ve piyasanın gelişimine dair etüt ve proje çalışmalarının finansmanında kullanılmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek hibeler.

             (a) alt bendindeki katılma payının mükellefi; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre üretim, dağıtım, dolum ve otogaz bayii lisansı sahibi gerçek ve tüzel kişilerdir. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre lisans alarak  faaliyet gösteren lisans veya müşterek lisans sahipleri, katılma payını toplam net akaryakıt ve LPG satışları üzerinden öder. Katılma payı, lisans sahiplerince yıllık gelir tablolarında yer alan net satışlar tutarının binde biri oranını ve ikimilyon ABD Dolarını aşmayacak şekilde Kurulca belirlenir. Yıl içinde uygulanacak katılma payı oranı bir önceki yılın aralık ayı içinde açıklanır.

             Net satış hâsılatı içinde yer alması halinde, yıl içinde LPG için ödenen gümrük vergi, resim ve harçları ile özel tüketim vergisi toplamı net satışlar toplamından tenzil edilir.

             Katılma payı ödemekle yükümlü lisans sahipleri, herhangi bir bildirim beklemeksizin her yıl mayıs ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilanço ve gelir tablolarını Kuruma göndermek ve katılma payının yarısını haziran, ikinci yarısını kasım ayı sonuna kadar ödemek zorundadır.

             Süresinde beyan edilmeyen veya hatalı beyan edilen katılma paylarına  ilişkin cezaî ve idarî işlemler Kurumca tamamlanarak ilgili organlar nezdinde adlî ve idarî işlemler başlatılır. Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamları hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak ilgili vergi daireleri aracılığı ile tahsili sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

             GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce; LPG dağıtım ve pazarlama şirketlerinin, mevcut mevzuat kapsamında tanınan hak ve menfaatleri ile yükümlülüklerine ilişkin hükümler, bu Kanunda belirlenen süre ve esaslar dahilinde faaliyeti ile ilgili lisans verilinceye kadar saklıdır.

             Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market ve benzeri tesislerin dışındaki lokanta, ticarî ve sosyal amaçlı tesisler 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen şartlara iki yıl içinde uygun hale getirilir.

             GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiilen, bu Kanun uyarınca  lisans alınması gereken faaliyetleri yürüten kişiler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bir yıl içinde durumlarını bu Kanuna uygun hale getirerek, Kurum tarafından istenecek bilgi ve belgelerle Kuruma başvurmak zorundadır. Başvurusunu yapmış ancak işlemleri tamamlayamayan kişilerin faaliyetlerinin devamı için üç ayı aşmamak üzere ek süre verilmesinde Kurum yetkilidir. Ancak bu Kanun yürürlüğe girmeden önce, kurulduğu dönemdeki mevzuata göre gayri sıhhi müessese,  işyeri açma ve çalışma ruhsatlı olarak faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonları, bu Kanun gereği belirlenen güvenlik önlemlerine uymak kaydıyla faaliyetlerine devam ederler.

             Süresinde başvurmayan veya süresinde başvurduğu halde süresinde durumunu bu Kanuna uygun hale getirmeyenlerin faaliyetleri sürenin bitim tarihi itibarıyla durdurulur.

             GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte olan LPG ile ilgili kararname, yönetmelik ve tebliğlerde yer alan hükümler, Kurumca düzenleme yapılıncaya kadar saklıdır. Kurum tarafından hazırlanacak yönetmelik ve diğer mevzuat yürürlüğe girene kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve/veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan işlemlere ilişkin görevler sürdürülür. Ancak, bu süre içerisinde anılan mevzuata istinaden yeni LPG dağıtım ve pazarlama şirketlerinin kurulması ile ilgili olarak statü verilmez.

             GEÇİCİ MADDE 4. — Lisans yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar piyasa faaliyetlerine ilişkin lisans isteminde bulunulamaz. Lisans yönetmeliğinin yürürlüğe girişi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden yüzsekseninci günü aşamaz.

             GEÇİCİ MADDE 5. — 4 üncü maddenin son fıkrasında yer alan ihtisas gümrüklerinin kurulması için gerekli alt yapı ve teçhizat Gümrük Müsteşarlığının belirleyeceği gümrüklerde 1.7.2005 tarihine kadar Kurum tarafından yaptırılır ve Gümrük Müsteşarlığına devredilir. İhtisas gümrüklerinin personel ihtiyacı Gümrük Müsteşarlığı tarafından temin edilir ve personelin eğitimi de Kurum tarafından sağlanır.

             GEÇİCİ MADDE 6. — Elektrik Üretim Anonim Şirketi özelleştirilmesi tamamlanıncaya kadar;

 1. a) Dahilde işleme belgesine sahip elektrik ihraç eden elektrik üretim şirketleri elektrik üretiminde kullanacakları, dahilde işleme belgelerinde hammadde olarak belirtilen akaryakıtları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bilgi vermek koşuluyla yurt dışından, kara ve/veya deniz yolu ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında kendileri temin edebilirler.
 2. b) Elektrik Üretim Anonim Şirketi mevcut kapasitesinin yeterli olması ve ihraç edilmesi kaydı ile toptan satış şirketlerine ikili anlaşma ve döviz bedeli ile elektrik enerjisi satabilir. Satış fiyatı Elektrik Üretim Anonim Şirketinin yıllık ortalama üretim maliyetinin altında olamaz ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ayrıca, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi, döviz bazında ihraç kayıtlı elektrik enerjisi satışına ve buna ilişkin toptan satış tarifesini belirlemeye yetkilidir. Uluslararası enterkoneksiyon şartı oluşana kadar ihraç kaydı ile elektrik enerjisi ithalatına Bakanlık ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin görüşleri çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından izin verilir.

             GEÇİCİ MADDE 7. — 1.1.2005 tarihinde doğal gaza bağlanmamış ve üretimlerini likit petrol gazı veya likit naturel gaz ile yapan karo seramik, vitrifiye sağlık gereçleri ve porselen sofra eşyası üreticilerinin, kullandıkları likit petrol gazı veya likit naturel gaz maliyeti ile aynı üretimin doğal gaz ile yapılmış olması halinde hesaplanacak maliyet farkının 1.1.2003’ten 31.12.2005’e kadar oluşan miktarının % 100’ü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten, bu tesislere doğal gaz verilinceye kadar karşılanır.

             Bu Kanun gereğince 31.12.2005 tarihine kadar yapılacak ödemelerin tutarı otuztrilyon lirayı geçemez. Ödemelere ilişkin usûl ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.

             Bu Kanun kapsamında maliyet farkları karşılanan firmaların 1.1.2003 tarihinden itibaren ilgili aylarda tahakkuk etmiş zarar alacakları miktarı kadar, birikmiş olan, elektrik, Sosyal Sigortalar prim ve vergi borçlarına faiz tahakkuk ettirilmez.

             Yürürlük

             MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11 Mart 2005

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 Yorum

 1. 9 Nisan 2018, 18:41

  Merhaba değerli yetkililer ben bir bayi açmak istiyorum bununla ilgili yardimci olacak bir yetkili den yardım istiyorum teşekkürler

 2. Merhaba tüp bayisi açmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim

 3. Tüp bayi açmak istiyorım yardımcı olrsanız sevinirim 5434143245

 4. 1 Temmuz 2020, 16:18

  Tüp- kömür – su dükkanı açmak istiyorum yardımcı olabilir misiniz 5304744473

 5. Su ve tüp bayiliği açmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim

 6. 26 Eylül 2020, 14:28

  Tüp bayisi açmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim 0531 995 34 66

 7. 17 Ocak 2021, 21:35

  mugla marmariste kongaz bayisiyim bir bayilikde almak ıstiyorum tel. 542 739 4635

 8. Slm bayilik almak istiyorum yardimci olursaniz sevinirim iletisime gectigim kisilerden bi sonuca varamadim

Giriş Yap

TicaretEhli ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!